nr. 38 din data 26.04.2012 privind aprobarea modificarii suprafetlor unor imobile din domeniul public al municipiului Tarnaveni

 


R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 38/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din 26 aprilie 2012;


Văzând referatul nr. 8183/18.04.2012, întocmit de către d-l ing. Petru Ovidiu din cadrul Direcției Tehnice, Urbanism “Amenajarea Teritoriului.


Având în vedere  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic.


În temeiul art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.3 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă suprafețele imobilelor-teren cuprinse în referatul nr. 8183/18.04.2012, referat care este anexă la prezenta hotărâre, suprafețe rezultate în urma măsurătorilor de precizie.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


       Președinte de ședință,


         Incze Csaba Ștefan                                   


                                                                                    


 


   Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan