nr. 1 din data 21.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R R EA NR. 1 din 21 iunie 2012


privind alegerea Comisiei de validare


 


               Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de constituire, la data de 21.06.2012;


               Având în vedere:


             – prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și            


– prevederile art. 4 și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consillilor locale aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;


                 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


            Articol unic.  Se alege Comisia de validare a Consiliului local al municipiului Târnăveni, care va funcționa pe întreaga durată a mandatului acestuia, în următoarea componență:


 


  1.Domnul PIASKOVSKY STANILASAV – președinte


               2.Domnul COSMA FLORIN ADRIAN – secretar


               3.Domnul CIMPOCA ALIN CLAUDIU – membru


               


           


              


           


  


PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                                                SECRETAR


          Bunea Teofil                                                                          Groza Viorel Răzvan


 


 


 


 


ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ


 


 Mândroiu  Armina   Diana                                                                Mihăilescu Alin Marius