nr. 2 din data 21.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul local municipiului Tarnaveni

 


 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R EA NR. 2 din 21.06.2012


privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul local municipiului  Târnăveni


 


                                                                                                                          


               Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de constituire, la data de 21.06.2012;


               Avănd în vedere:


                procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Târnăveni;


               – prevederile art. 31 alin. (5) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată,


            – prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat de Ordonanța nr. 35/2002 – modificată de Legea nr. 673/2002.          


            În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare


 


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


 ART.1 Se validează mandatele următorilor consilieri aleși în data de 10 iunie 2012, în Consiliul Local al municipiului Târnăveni:


              
Nr.


Crt.*


Numele si prenumele


Lista


partidului politic, alianței etc. pe care a candidat


0


1


2


1


Antonya Mihail


USL


2


Barmou Mohamed Kheir


USL


3


Bercea Ioan


APM


4


Bunea Teofil


USL


5


Cimpoca Alin Claudiu


USL


6


Ciulea Porime Pavel


APM


7


Cosma Florin Adrian


USL


8


Creța Ioan


PP-DD


9


Fodor Alexandru Iosif


UDMR


10


Matei Alexandru Adrian


APM


11


Mândroiu Armina Diana


USL


12


Mihăilescu Alin Marius


USL


13


Modorcea Ovidiu Vasile


USL


14


Piaskovski Stanislav


USL


15


Sim Florin Daniel


USL


16


Szabo Albert


UDMR


17


Șerban Maria


APM


18


Toma Georgeta Mariana


PP-DD


19


Torok Cristina


APM


      


     


            ART.2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios  administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenți de la ședință,  potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.


           


 


 


   PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                                                SECRETAR


          Bunea Teofil                                                                              Groza Viorel Răzvan


 


 


 


 


ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ


                       Mândroiu  Armina Diana                                                         Mihăilescu Alin Marius