nr. 5 din data 21.06.2012 privind alegerea viceprimarului municipiului Târnăveni

 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R EA NR.5 din 21 iunie 2012


 


privind alegerea viceprimarului municipiului Târnăveni


 


           Consiliul local municipiului Târnăveni întrunit în ședința la data de  21 iunie 2012;


            Având în vedere:


            – prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2/21.06.2012, privind validarea mandatelor;


            – prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3/21.06.2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local;


            – art. 11 alin. (1) din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;


           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare         


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


            Articol unic. Se alege domnul BARMOU MOHAMED KHEIR, în funcția de  viceprimar al municipiului  Târnăveni.   


           


 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


         Antonya Mihail                                                             


 


SECRETAR,


                                                                                                         Groza Viorel Răzvan