nr. 6 din data 21.06.2012 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R EA NR. 6 din 21.06.2012


 


privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate


 


           Consiliul local al municipiului Târnăveni, în  data de 21 iunie 2012;


            Având în vedere:


          – prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2/21.06.2012, privind validarea mandatelor;


          – prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3/21.06.2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local;


            – art. 15 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;


           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare           


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Articol unic. Se alege pe întreaga durată a mandatului consiliului local, un nr. de 4 comisii de specialitate având denumirea și componența următoare:


1.      Comisia pentru activități economico-financiare și agricultura, turism


 


1.      Szabo Albert


2.      Piaskovsky Stanislav


3.      Bunea Teofil


4.      Mândroiu Armina Diana


5.      Matei Alexandru Adrian


 


 


2.      Comisia  pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport


 


1.   Fodor Alexandru Iosif


2.   Barmou Mohamed Kheir


3.   Cimpoca Alin Claudiu


4.   Cosma Florin Adrian


5.   Toma Georgeta Mariana


 


3.      Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecția socială și a copiilor


 


1.   Șerban Maria


2.   Sim Florin Daniel


3.   Piaskovsky Stanislav


4.   Modorcea Ovidiu Vasile


5.   Torok Cristina


 


4. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului


 


1.   Bercea Ioan


2.   Creța Ioan


3.   Modorcea Ovidiu Vasile


4.   Antonya Mihail


5.   Mihăilescu Alin Marius


6.   Ciulea Pavel


7.   Fodor Alexandru Iosif


 


 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             


         Antonya Mihail


                                                                            SECRETAR,


                                                                     Groza Viorel Răzvan