nr. 9 din data 12.07.2012 privind aprobarea retragerii municipiului Tarnaveni din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara žRegiunea Tarnavelor 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 9/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 12 iulie 2012;


Văzând referatul nr.12.761/25.06.2012, întocmit de dl. ing. Beleanu Celestin “ Director Tehnic;


În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žRegiunea Târnavelor ;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă retragerea municipiului Târnăveni din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară žRegiunea Târnavelor .


Art.2. Se revocă HCL nr.112/2010 si HCL nr.105/2011, începand cu data adoptării prezentei hotărâri.


          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul Municipiului Târnăveni.


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan