nr. 10 din data 12.07.2012 privind imputernicirea primarului Municipiului Tarnaveni sa reprezinte municipiul Tarnaveni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREÅž

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 10/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința 12 iulie 2012.


Văzând referatul nr.13.568/05.07.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni;


În conformitate cu prevederile art.14 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES;


 În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.Se împuternicește domnul Megheșan Nicolae Sorin, Primarul Municipiului Târnăveni să reprezinte municipiul Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


   Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                   Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan