nr. 11 din data 12.07.2012 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor depuse în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 11/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară  din 12 iulie 2012;


 Văzând referatul nr.13.649/05.07.2012, privind propunerea de desemnare a consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare și selectionare a proiectelor depuse în baza Legii nr.350/2005 privind  regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni;


În temeiul art. 33 din žRegulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate pentru activități nonprofit de interes local .


Având în vedere prevederile art.36 alin. (1), ale art.45 alin.(1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se desemnează următorii consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor depuse în baza Legii nr.350/2005 privind  regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:


Membrii titulari: 1. Mândroiu Armina Diana


                              2. Cimpoca Alin


                              3. Mihăilescu Alin Marius


Membru supleant: Fodor Alexandru Iosif


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 Președinte de ședință,


Barmou Kheir Mohamed


 


Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan