nr. 17 din data 12.07.2012 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor aprilie și mai 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                              HOTĂRÂREA NR. 17/2012


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 12 iulie  2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 13450/03.07.2012;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor aprilie și mai 2012, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


                                                                                                 Avizează pentru legalitate


                                                                                        Secretar,


                                                                                    Groza Viorel Răzvan