nr. 19 din data 12.07.2012 privind aprobarea statelor de funcții ale serviciilor publice de interes local

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.19/2012


 


             Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în sedința ordinară din 12 iulie 2012;


             Văzând expunerea de motive nr.13362/03.07.2012 a Serviciului Resurse Umane, privind aprobarea statelor de funcții ale serviciilor publice de interes local al municipiului Târnăveni;


             Având în vedere raportul final al examenului de promovare în grad/treaptă profesională nr. 19.04.2012;


            În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului “ cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător fncșiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,


            Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,


             În temeiul  art. 36 alin. (1), alin.(3) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă statele de funcții ale serviciilor publice de interes local: Direcția Administrația Domeniului Public, Sectorul Sere-Spații Verzi, Administrația Piețelor, Stația de Transfer Deșeuri Menajere și Cantina de Ajutor Social, conform anexelor I-V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


  Președinte de ședință,


  Barmou Kheir Mohamed


                                                                                      Avizează pentru legalitate


Secretar,


 Groza Viorel Răzvan