nr. 20 din data 12.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.20/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În temeiul O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali și ale Legii administrației publice localeenr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Văzând referatul nr. 13762/06.07.2012 întocmit secretarul municipiului Târnăveni;


În temeiul art. 36 alin. (3) lit. a și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Târnăveni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan