nr. 21 din data 12.07.2012 privind inscrierea in domeniul privat al municipiului a unor suprafete de teren in vederea rectificarii mentiunilor din cartea funciara

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.21/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul  juridic al acesteia.


Văzând referatul nr. 12769/26.06.2012 întocmit sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru.


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a terenului înscris în C.F. nr. 50942, nr. cad. 265 Târnăveni, în suprafață de 13 mp.


Art.2. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a terenului înscris în C.F. nr. 50944, nr. cad. 267 Târnăveni, în suprafață de 131 mp.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan