nr. 22 din data 12.07.2012 privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a unor suprafete de teren in vederea rectificarii mentiunilor din cartea funciara si aprobarea efectuarii lucrarilor de dezmembrare

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.22/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul  juridic al acesteia.


Văzând referatul nr. 12770/26.06.2012 întocmit sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru.


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a următoarelor imobile încrise în C.F. nr. 144/N “ Târnăveni:


·        Nr. cad. 272/1 “ teren în suprafață de 636 mp și casă cu etaj compusă din 16 încăperi.


·        Nr.cad. 272/2 “ teren în suprafață de 1051mp.


·        Nr. cad. 272/3 “ atelier auto în suprafață de 82 mp.


·        Nr. cad. 272/4 “ spațiu pentru atelier în suprafață de 92 mp.


·        Nr. cad. 272/5 “ apartament cu două camere, hol și teren în suprafață de 109 mp.


·        Nr. cad. 272/6 “ spațiu pentru moară în suprafață de 38 mp.


·        Nr. cad. 272/7 “ teren în suprafață de 476 mp și casă de locuit compusă din 11 încăperi.


 


Art.2. Se aprobă dezmembrarea pe apartamente a imobilelor enumerate mai sus și efectuarea formalităților de înscriere în cartea funciară.


Art.3. Se radiază dreptul de administrare specială instituit în favoarea S.C. Comunale S.A.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan