nr. 13 din data 13.07.2012 privind aprobarea noilor cote de consum pentru punctele de consum reprezentand cismele stradale

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 13/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședinta ordinară din 12 iulie 2012;


             Văzând referatul nr.13.585/05.07.2012, intocmit de d-na ing. Chirila Monica, precum si avizele comisiilor de specialitate;


Având în vedere prevederilor Anexei 1 pct.1 din Ordinul nr.29/N/93 emis de MLPAT, art.45 alin.(1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


            În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și cumpletările ulterioare;


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


            Art.1. Se aprobă cotele de apa propuse în tabelul de mai jos (ultima coloană):


 Nr. crt.


Punct de Consum


(cismea stradala)


Nr. de persoane arondate


Cota aprobata


Consum mediu lunar


[mc]


Consum calculat pausal


Propunere cota apa


1.


Str. Avram Iancu 112


114


56


60


137


60


2.


Str. Dezrobirii 4/25


285


150


170


342


170


3.


Str. Dezrobirii 15/E


71


38


40


85


40


4.


Cartier  Livezii


443


240


340


532


350


5.


Colonia Dambau


116


60


60


140


60


6.


Str. Pinului


328


171


200


394


200


7.


Str. Randunelelor


200


85


120


240


120


8.


Str. Viticultorilor


20050


240


50


9.


Cismele tip tasnitoare


4×25=100


TOTAL:


1757


800


 


 


1150


 


Costul maxim estimat lunar este de 1150 mc x 2,67 lei/mc + 100 mc x 1.66 lei/mc = 3236,5 lei / luna (fara TVA).


 


            Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


    Președinte de ședință,


  Barmou Kheir Mohamed


 


 


                  Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan