nr. 14 din data 14.07.2012 privind inchiderea circulatiei in centrul municipiului Tarnaveni in perioada 1 iulie – 1 septembrie, in zilele de sambata si duminica

ROMÂNIA


JUDETUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.14/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 12 iulie 2012;


Văzând referatul de specialitate nr. 13624/05.07.2012 întocmit  de ing. Moța Nicolae din cadrul Compartimentului Transport Public Local:


În baza prevederilor art. 36 alin. (1), precum și art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. La fiecare sfârșit de săptămână, începând cu ziua de  sâmbăta, ora 15.00 și până  în ziua de duminică, ora 24.00, în perioada 1 iulie – 1 septembrie, se interzice circulația pentru toate autovehiculele (inclusiv mopede), pe strada Republicii, între intersecția cu strada Frumoasă și intersecția cu strada Stadionului.


Excepție fac autovehiculele riveranilor, poliției, pompieriilor, spitalelor și alte autovehicule de intervenție.


Se permite accesul pe carosabil al pietonilor, bicicliștilor, persoanelor echipate cu role, patine cu rotile, skateboard, precum și al altor mijloace de locomoție de agrement.


Art. 2. Se aprobă, în aceeași perioadă și în aceeași zonă, organizarea de activități comerciale specifice de alimentație publică.


Art. 3. Se revocă HCL nr. 63/ 2006.


Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


   Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


                                                                                   


                                                                                   


 


                                                                                                Avizează pentru legalitate


                                                                                                            Secretar,


                                                                                                  Groza Viorel Răzvan