nr. 32 din data 31.07.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ žConversie funcțională și extindere intravilan  în vederea construirii unui ansamblu de locuințe

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


  


HOTĂRÂREA NR.32/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din 31 iulie  2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef al municipiului Târnăveni ing. Coroș Ioan, înregistrat cu nr. 14963/24.07.2012


În baza Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “ žConversie funcțională și extindere intravilan  în vederea construirii unui ansamblu de locuințe.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


            Președinte de ședință,


            Barmou Kheir Mohamed


 


                                                                                            Avizează pentru legalitate


                                                                                    Secretar,


                                                                                Groza Viorel Răzvan