nr. 35 din data 31.07.2012 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la trimestrul al-II- lea 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.35/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința extraordinară din 31 iulie  2012;


Văzând referatul nr. 13.629  /05.07.2012, întocmit de director executiv “ Direcția economică;


În baza art. 49 alin. (2) din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la trimestrul al-II- lea 2012, conform Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


            Președinte de ședință,


            Barmou Kheir Mohamed


                                                                                                                                     Avizează pentru legalitate


                                                                                    Secretar,


                                                                                Groza Viorel Răzvan