nr. 39 din data 10.08.2012 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul concesiune nr.5372/15.03.2012 incheiat intre municipiul Tarnaveni in calitate de concedent si firma SC SOL STARK POWER SRL Timisoara n calitate de concesionar

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 39/2012


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din data de 10 august 2012;


Văzând Referatul nr. 15672/03.08.2012 intocmit de comisia de elaborare privind elaborarea actului adițional nr. 1 la Constractul nr.5372/15.03.2012;


În baza prevederilor art. 53 alin.(1) și al art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;


În temeiul art.36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă  Actul  aditional nr.1 la Contractul  concesiune nr.5372/15.03.2012  încheiat între municipiul Târnăveni în calitate de concedent și firma SC SOL STARK POWER SRL Timișoara  în calitate de concesionar.


.Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni, prin compartimentele de specialitate.


 


 


  Președinte de ședință,


          Bercea Ioan


 


                                                                    Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan