nr. 40 din data 10.08.2012 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unor suprafete de teren situate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 40/ 2012


          Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 10 august 2012,


          Văzând referatul de specialitate nr. 16235/10.08.2012, întocmit de către consilier Damian Carmen din cadrul Direcției Economice.


          În temeiul prevederilor art.36 alin.(1),art.45 alin.(1) și al art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă  darea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren situate în domeniul public al municipiului Târnăveni conform anexei 1, care face parte integrantă din Acordul de parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj.


Art.2. Se aprobă  Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târnăveni și  Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


          Președinte de ședință,


                   Bercea Ioan


 


                                                                               


                                                                                   


 


                                                                                      Avizează pentru legalitate


                       Secretar,


                    Groza Viorel Răzvan