nr. 41 din data 21.08.2012 privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE al municipiului Tarnaveni domnului parinte Partenie Pop

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.41/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din 21 august 2012;


Văzând referatul nr. 16548/17.08.2012, depus de către primarul municipiului Târnăveni –  jrs. Megheșan Nicolae Sorin;


În baza art. 19 din Statutul municipiului Târnăveni;


În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


În temeiul  art. 45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se acordă titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Târnăveni domnului părinte PARTENIE POP pentru merite deosebite în dezvoltarea culturii și spiritualității municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


    Bercea Ioan


                                                          Avizează pentru legalitate


                                                                    Secretar,  


                                                         Groza Viorel Răzvan