Concurs pentru ocuparea unui post vacant unic de sef serviciu la SECTOR SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI CLADIRI

ROMANIA


JUD.MURES


MUN.TARNAVENI


PRIMARIA
A N U N T


 


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA


 


UNUI POST VACANT UNIC DE  SEF SERVICIU LA


SECTOR   SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI CLADIRI


 


CONDITII GENERALE:


Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:


a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;


b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;


c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;


d) are capacitate deplina de exercitiu;


e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;


f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;


g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


 


CONDITII SPECIFICE:


 


– studii  superioare de lunga durata, specializarile : constructii sau mecanica, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;


– vechime in munca minim 3 ani


 


ACTE NECESARE :


 


  cerere;


– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;


  copie act identitate  sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;


  cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;


  curriculum  vitae;


  copie de pe carnetul de munca ( dupa caz);


  recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa caz);


  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.


(Actele prevazute  vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)


 


CONDITIILE DE DESFASURARE :


 


Concursul  consta din proba scrisa  si interviu


– proba scrisa in data   de 02. 10. 2012, orele 10,00


– interviul in data de 05. 10. 2012, orele  12,00


 


LOCUL   DESFASURARII CONCURSULUI : la sediul institutiei, camera  6


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  25. 09. 2012 orele 14,00.


 


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35


PERSOANA DE CONTACT OLTEAN LETITIA


 


 


 


Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009  cu modificarile si completarile ulterioare.


 


 


P R I M A R,


Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin


 


 


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIE  CONCURS


 


PENTRU OCUPAREA  POSTULUI UNIC DE


SEF SERVICIU


LA SECTOR  SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI CLADIRI


din  02. 10. 2012


 


 


 


Codul Muncii – Legea nr. 33/2003,  republicat si modificat  prin Legea 40/2011;


– Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala actualizata;


– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice- Capitolul II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual;


– Legea nr. 10/1995-privind calitatea in constructii  cu modificarile si completarile ulterioare;


– Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare