nr. 44 din data 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la Casa de cultura

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 HOTĂRÂREA NR. 44/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 30 august 2012;


Văzând referatul nr. 16814/22.08.2012;


În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare;


În baza H.G.R. nr. 1301/2009, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului “cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;


În temeiul art. 36 alin. (2)  lit. a) coroborat cu alin.3 lit. b și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.  Se aprobă Regulamentul  de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Casa de cultură  œMihai Eminescu   Târnăveni și Caietul de obiective privind proiectul de management, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2.  Se aprobă comisia pentru desfășurarea concursului de proiecte de management la Casa de Cultură žMihai Eminescu  și comisia de soluționare a contestațiilor, în componența prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Contractul de management va fi aprobat ulterior prin hotărâre a consiliului local.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Bercea Ioan


 


 Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan


 Anexe