nr. 43 din data 30.08.2012 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice privind achizitia a doua apartamente de servici

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.43/2012


        


 


                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni  în ședința ordinară din 30.08.2012.


                Văzând referatul nr. 16822/23.08.2012 întocmit de Comisia numită prin dispoziția primarului  municipiului Târnăveni nr. 1469/08.08.2012


                În conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată


                În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată


 


 


                                                       HOTĂRĂȘTE


 


Art.1 Se aprobă regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice privind achiziția a două apartamente de serviciu.


Art.2 Se aprobă documentația de atribuire privind achiziția a două apartamente de serviciu.


Art.3  Cu aducere la îndeplinire se insărcinează primarul municipiului Târnăveni