nr. 45 din data 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a masurilor unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii ai intretinerii spatiilor verzi din municipiul Tarnaveni.

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 HOTĂRÂREA NR.45/2012


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 30 august 2012;


Văzând referatul nr. 15658/21.08.2012 ;


În conformitate cu prevederile:


– OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;


-Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi, cu modificările și completările uletrioare;


– Ordinului nr.1549/2008 privind normele tehnice pentru aplicarea Legii nr.24/2007:


– Legii pomiculturii nr.348/2003, cu modificările și completările ulterioare;


– Codului Silvic;


– O.G. nr. 2/2001 privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă œRegulamentul de stabilire a măsurilor unitare de organizare și asigurare a dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din municipiul Târnăveni”.


Art.2. Cu aducere la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni


 


  Președinte de ședință,


  Bercea Ioan                  Avizează pentru legalitate


Secretar,


                  Groza Viorel Răzvan