nr. 46 din data 30.08.2012 privind completarea Regulamentului de organizare i funcionare a administraiei pieelor din municipiul Trnveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.46/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30 august 2012.


Văzând Referatul nr. 16903/24.08.2012, întocmit de Consilier Costea Rodica.


În baza prevederilor H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrației piețelor din municipiul Târnăveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


  


                                                Avizează pentru legalitate


                                                            Secretar,


                                                      Groza Viorel Răzvan