nr. 52 din data 30.08.2012 privind aprobarea numirii in functia de expert local pentru romi a domnului Lucaci Alexandru

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.52 /2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30 august 2012.


Văzând Referatul nr. 16943/24.08.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor H.G. nr.430/2001 privind Strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2012 se aprobă numirea dlui Lucaci Alexandru în funcția de expert local pentru romi, cu o indemnizație lunară brută de 500 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


  Bercea Ioan              Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


        Groza Viorel Răzvan