nr. 53 din data 27.09.2012 privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de SC Compania Aquaserv SA

R O M N I A                                                                                                                      


JUDEȚUL MURES


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 53/20012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2012;


Văzând referatul de specialitate nr. 18535/ 19.09.2012 întocmit de ing. Monica Chirilă, din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Muncipiului Tânăveni;


Văzând Adresa nr. 2450/ 5.09.2012 și Informarea nr. 2449/ 5.09.2012 ale S.C. Compania Aquaserv S.A., înregistrate cu nr. 17607/ 5.09.2012, privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile  publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg.MUREȘ;


Având în vedere prevederile:


– art. 36 alin. 2 litera (d) și alin. 6 litera (a) punctul 14 din Legea nr. 215/ 2001, republicată în 27 feb. 2007, privind administrația publică locală;


–  art. 12, lit. i) din Legea nr. 241/ 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și art. 43, alin. 5 din Legea  nr. 51/ 2006  privind serviciile comunitare de utilități publice;


–  art. 4 alin. 1, din Legea concurenței nr. 21/ 1996, republicată, conform căruia: “Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice, stabilite prin lege, se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe”;


              – art. 36 din Dispozitii generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 22/ 5.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară   žAquainvest MUREȘ  și sub nr. 202662/ 5.03.2010 la  S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mures, așa cum a fost modificat prin Actele  adiționale nr. 1/ 08.12.2010 și 2/ 12.05.2011;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


                                               


HOTĂRĂȘTE:


          Art. 1.  Se aprobă următoarele prețuri și tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare – epurare  ape uzate menajere și de canalizare ape pluviale,  prestate de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ:


 

 


 


Denumirea serviciului public


Preț/ Tarif aprobat


– lei/ mc –


fără T.V.A., pentru rest utilizatori


cu T.V.A., pentru populatie


1


2


Apă potabilă pentru Municipiul Târnăveni


2,78


3,45


Canalizare “ epurare ape uzate menajere pentru  Municipiul Târnăveni


1,90


2,36


Canalizare ape pluviale pentru Municipiul Târnăveni


0,73


0,91


 


Art. 2. La facturare se vor utiliza prețurile/ tarifele unitare fără TVA, conform  art. 155,  al. 5 lit. i) din Legea 571/ 2003 “Codul fiscal, pentru toate categoriile de utilizatori.


          Art. 3. Prețurile și tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu  apă potabilă, canalizare – epurare  ape uzate menajere și canalizare ape pluviale, aprobate conform art. 1, se aplică începând cu data  de  1 octombrie 2012.


          Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează  primarul municipiului Târnaveni și conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ. 


 


Președinte de ședință,


       Bunea Teofil


 


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan