nr. 56 din data 27.09.2012 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru problemele romilor

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.56/2012


 


Consiliul local al municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din 27 septembrie 2012;


            Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.18111/12.09.2012, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată, coroborat cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,


            Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistență Socială cu privire la înființarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea socio-economica a minorității rome,


Ținând cont de prevederile Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin H.G.R. nr. 1221/2011,


            Având în vedere adresa nr. 10471 din data de 31.07.2012, înregistrată la Primăria municipiului Tarnaveni cu nr. 15407 din data de 31.07.2012, prin care Instituția Prefectului “ Județul MUREȘ solicită transmiterea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome pentru perioada 2012 “ 2013,


În temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. d) și alin. 6, lit. a), pct. 2 și ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale,                   


H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Se constituie Grupul de lucru local pentru problemele romilor, în componența prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


            Art.2. Se aprobă Planul local de acțiune privind incluziunea minorității rome pentru perioada 2012 “ 2013, adoptat (inițiat) de Grupul de lucru local, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredințează membrii Grupului de lucru local pentru problemele romilor.


            Președinte de ședință,


                  Bunea Teofil


                                                                                                                                                                         Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan