nr. 62 din data 25.10.2012 privind aprobarea disponibilizarii autoturismului marca Daewo TF19Z Cielo, cu numarul de inmatriculare MS-07-PMT.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR.62/2012

Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25 octombrie 2012;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr. 20495 / 09.10.2012     


  Având în vedere prevederile din anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fară plată și valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificarile și complectările ulterioare ,


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


H O T Ă R Ă ȘT E:


 


Art.1. Se aprobă disponibilizarea autoturismului marca Daewo TF19Z Cielo, cu numărul de înmatriculare MS-07-PMT.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire ai prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


          Președinte de ședință,


          Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                 


 


     Avizează pentru legalitate


Secretar,


                                                                           Groza Viorel Răzvan