nr. 63 din data 25.10.2012 privind aprobarea Protocolului privind constituirea Punctului de lucru al S.P.C.E.E.P.S. Mures, in municipiul Tarnaveni, in vederea preluarii cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si eliberarea documentelor de calatorie aferent

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.63/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 octombrie 2012.


Văzând referatul nr. 21145/17.10.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza dipozițiilor:


          Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;


          Hotărârii Guvernului  nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea  și  evidența  pașapoartelor  simple;


          Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu


          privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e) , alin(6) pct.12 și 19, alin (7) lit.a) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Protocolul privind constituirea Punctului de lucru al S.P.C.E.E.P.S. MUREȘ, în municipiul Târnăveni, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și eliberarea documentelor de călătorie aferente, încheiat între Municipiul Târnăveni și Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple “ MUREȘ.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


Cimpoca Alin Claudiu


 


Avizează pentru legalitate


   Secretar,


    Groza Viorel Răzvan