nr. 64 din data 25.10.2012 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012 incheiat cu firma SC SOL STARK POWER SRL-Timisoara

 


ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.64/2012


 


 


         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 25octombrie 2012;


         Văzând referatul nr. 20880/25.10.2012 întocmit de comisia de elaborare, din cadrul primăriei municipiului Târnăveni;


         În conformitate cu art. 693 din Codul civil;


         În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă  actul  adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012  încheiat cu firma SC SOL STARK POWER SRL-Timișoara.


         Art.2. Dreptul de superficie instituit prin actul adițional de la art. 1 al prezentei hotărâri va avea o durată de 29 ani.


         Art.3.  Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni să semneze în fața notarului public actul care confirmă instituirea respectivului drept de superficie.


 


        Președinte de ședință,


       Cimpoca Claudiu Alin


  


                                                                                    Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                                         Groza Viorel Răzvan