nr. 66 din data 25.10.2012 privind aprobarea racordarii la reteaua de iluminat public, a instalatiilor electrice de iluminat festiv utilizate de agentii economici in perioada Sarbatorilor de iarna pentru impodobirea domeniului public

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 66/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 octombrie 2012 ;


 Văzând referatul nr.18558/19.09.2012, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Târnăveni;


În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;


În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit.d, alin. (6) lit.a pct.14, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă racordarea la rețeaua de iluminat public, a instalațiilor electrice de iluminat festiv utilizate de agenții economici în perioada Sărbătorilor de iarna pentru împodobirea domeniului public.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


          Președinte de ședință,


          Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                 


 


                        Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


                                                                                               Groza Viorel Răzvan