nr. 68 din data 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Consiliere Servicii Sociale din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 68/2012


 


        


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 octombrie 2012


Văzând referatul nr. 21289/18.10.2012, întocmit de către Muth Horațiu Romulus “ Director executiv “ Serviciul Public


În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit.d, alin. (6) lit.a pct.14, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Consiliere Servicii Sociale din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al municipiului Târnăveni.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul municipiului Târnăveni.


 


 


          Președinte de ședință,


          Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                 


 


                        Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


                                                                                               Groza Viorel Răzvan