nr. 71 din data 25.10.2012 privind aprobarea calendarului in vederea reluarii procedurii de concurs de proiecte de management la Casa Municipala de Cultura Mihai Eminescu Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.71/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 octombrie  2012;


Văzând referatul nr. 21218 /18.10.2012 și, potrivit, procesului verbal de ședință nr. 19282/28.09.2012 al comisiei de concurs;


În conformitate cu prevederile art. 8, art. 9 și art. 19 alin. (7) O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare;


În baza H.C.L. nr. 44/2012 a Consiliului local al municipiului Târnăveni, pentru aprobarea Regulamentului  de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Casa de cultură  œMihai Eminescu   Târnăveni și Caietului de obiective privind proiectul de management;


În temeiul art. 36 alin. (2)  lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


    Art.1.  Se aprobă calendarul în vederea reluării procedurii de concurs de proiecte de management la Casa Municipală de Cultură œMihai Eminescu  Târnăveni, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


       Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


Președinte de ședință


Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                 


 


              Avizează pentru legalitate


        Secretar,


                                                                                    Groza Viorel Răzvan