nr. 72 din data 25.10.2012 privind aprobarea transformarii functiei publice specifice vacante de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Directiei Politia Locala, intr-o functie publica specifica de nivel inferior, respectiv politist local clasa III grad

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR. 72/2012


 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 25 octombrie 2012;


         Văzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 21348/19.10.2012   și potrivit referatului nr. 20434/09.10.2012;


         Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


         În baza art. 56 litera a)  art. 107 alin. (2) lit. b) din Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,  republicată 2 și a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;


         În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă Ș T E :


Art. 1. Se aprobă transformarea funcției publice specifice vacante de polițist local clasa III grad profesional superior din cadrul Direcției “ Poliția Locală, într-o funcție publică specifică de nivel inferior, respectiv polițist local clasa III grad profesional asistent, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcții al Direcției – Poliția Locală, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre.


 


           Președinte de ședință


Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                 


 


              Avizează pentru legalitate


        Secretar,


                                                                                    Groza Viorel Răzvan