nr. 74 din data 25.10.2012 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului Municipiului Tarnaveni pe anul 2011

R O M ÂN I A


JUDEȚUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                      H O T Ă R R E A NR. 74 /2012


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25 octombrie 2012;


         Văzând raportul întocmit de consilier Damian Carmen, înregistrat cu nr. 20584 / 10.10.2012 ;


         În conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;


         În baza prevederilor H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


H O T ĂR Ă Ș T E:


 


Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând patrimoniului Municipiului Târnăveni pe anul 2011.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni.


        


         Președinte de ședință,


         Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                                   Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                                         Groza Viorel Răzvan