nr. 76 din data 02.11.2012 privind aprobarea criteriilor , proceduriilor si atributiilor specifice pentru ocuparea functiei de administrator public

 


ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR. 76/2012


 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din data de 2 noiembrie 2012;


          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 21089/17.10.2012;


          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;         


Văzând prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tîrnăveni nr. 12/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni;


          În temeiul art.36 alin.2 lit. a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.112, art. 45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Art.1. Se aprobă criteriile, procedurile și atribuțiile specifice pentru ocuparea  și eliberarea din funcția de administrator public.


          Art.2. Se aprobă contractul “ cadru  de management pentru administratorul public.


Art.3. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță ce trebuie îndeplinite de către administratorul public, în vederea evaluării acestuia.


Art.4. Anexa nr. 1, anexa nr. 2 și anexa nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Primarul Municipiului Târnăveni, prin aparatul de specialitate: Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          Președinte de ședință,


                   Creța Ioan


  


                                                                  


 


                        Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


                                                                                                 Groza Viorel Răzvan