nr. 77 din data 02.11.2012 privind aprobarea Conventiei de parteneriat dintre municipiul Tarnaveni si I.S.U. HOREA TG MURES

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.77/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința extraordinară din 2 noiembrie 2012.


În conformitate cu  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cu prevederile art. 1949 “ 1954 din Codul Civil;


Văzând referatul nr. 22124/30.10.2012 întocmit secretarul municipiului Târnăveni;


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) pct. 7 ,alin. 7 lit.a) și al  art. 45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă Convenția de parteneriat dintre municipiul Târnăveni și I.S.U. HOREA TG MUREȘ prin care se alocă din bugetul local, contravaloarea lunară a cantității de 125 l de carburant/lunar, pentru Secția de Pompieri Târnăveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


       Președinte de ședință,


                 Creța Ioan


 


 Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan