nr. 78 din data 29.11.2012 privind aprobarea proiectului cu titlul Dezvoltarea serviciilor de integrare socio-profesional a persoanleor cu handicap in judetul Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA  NR.78/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 noiembrie 2012;


             Văzând referatul nr.23.713/23.11.2012, întocmit de Compartimentul de Proiecte cu Finanțare Internațională;


             Având în vedere prevederile Ghidului Conditii Generale 2012 si Conditii Specifice noiembrie 2012 “ Cererea de propunere de proiecte nr.121 Regiunea Centru, aferente POSDRU, Axa Prioritara 6, DMI 6.2;


 În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


          Art.1. Se aprobă proiectul cu titlul œDezvoltarea serviciilor de integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap în județul MUREȘ , pentru care se solicită finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 žPromovarea incluziunii sociale , Domeniul major de intervenție 6.2. žÎmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii .


            Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Consiliul Județean MUREȘ – Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului MUREȘ, în calitate de lider de parteneriat și aplicant al proiectului și Fundația Alpha Transilvană Tg. Mures, în calitate de partener, în vederea implementarii proiectului.


            Art.3. Se aprobă participarea municipiului Târnăveni la cofinanțarea proiectului cu un procent de 1% din valoarea cheltuielilor eligibile.


Art.4. Se aprobă asigurarea de către municipiul Târnăveni a 50% din cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum și 50% din alte costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementarii proiectului.


           Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                    Creța Ioan  


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


       Groza Viorel Răzvan