nr. 79 din data 29.11.2012 privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire si pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si infrumusetarea municipiului Tarnaveni

 

    

   ROMANIA

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

                                              

HOTARARE  NR.79/2012

Privind stabilirea unor masuri
pentru buna gospodarire si

pastrarea curateniei, respectarea
normelor de igiena si

infrumusetarea municipiului
Tarnaveni

 

            Consiliul
local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 29.11.2012,

            Vazand
referatul intocmit de Sing. Coros Elena si Ec.Crisan Gurghean inregistrat sub
nr.23.508/20.11.2012,

            In
baza art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

HOTARASTE:

 

CAP:I. Norme privind
salubrizarea, menținerea curățeniei, buna gospodărire a imobilelor și esteticii
localității, ocrotirea sănătății și menținerea liniștii publice.

 

Art.1. Locuitorii Municipiului Târnăveni au obligația
de a asigura curățenia și buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau
își desfășoară activitatea, precum și a zonelor aferente acestora: curți,
grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei etc. precum și gardurilor, porților
și fațadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu: proprietari, administratori
sau chiriași, persoane fizice sau juridice.

            Curțile
și terenurile virane din oraș trebuie menținute în stare de curățenie fiind
interzisă depozitarea sau aruncarea oricăror materiale, deșeuri,  reziduuri sau gunoaie care dăunează
salubrității sau esteticii.

            Pentru
starea necorespunzătoare a fațadelor clădirilor și scocurilor acestora,
gardurilor, porților și trotuarelor (acolo unde nu există contract cu firma
prestatoare a serviciilor de salubritate ) precum și în curți și grădini,
atunci când situația devine atentat la sănătatea publică, se vor aplica amenzi.

 

Amenda          Persoane
fizice              100 – 400 lei

                        Persoane
juridice           400 – 800 lei

 

Art.2. Persoanele fizice si persoanele juridice
au obligatia sa curete santurile si taluzele din fata terenurilor intravilane
ce le detin de ierburi, depuneri, resturi, pe care sa le indeparteze din zona
cailor publice sa ia masuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din
ploi, topirea zapezilor si alte cauze inclusiv prin curatirea zapezii din
santuri si prin desfundarea podetelor de intrare pe alte terenuri.

                                              

Amenda          Persoane
fizice              120 – 340 lei

                        Persoane
juridice           340 – 540 lei

 

Art.3. Proprietarii, administratorii sau
chiriașii persoane fizice sau juridice au obligația de a curăța trotuarul pe
porțiunea din dreptul imobilelor și a terenurilor pe care le dețin cu excepția
cazurilor în care efectuarea lucrării a fost contractată cu o firmă  prestatoare de servicii (operatorul seviciului
de salubrizare)

            Persoanele
angajate de asociațiile de proprietari pentru salubritate au obligația de a
efectua și menține permanent curățenia trotuarelor, aleilor, zonelor verzi și
zonelor destinate depozitării containerelor din cartiere.

            Firma
prestatatoare de servicii are obligația de a respecta în calitate de executant
contractele încheiate cu persoanele fizice, juridice și primărie, pentru
menținerea curățeniei, inclusiv locul de depozitare a containerului.

Amenda          Persoane
fizice              70 – 140 lei

                        Persoane
juridice           340 – 760 lei

Art.4. Este interzisă măturarea pe trotuar sau pe
stradă a apei murdare și resturilor provenite din curățarea magazinelor,
localurilor sau locuințelor.

            Este
interzisă măturarea sau aruncarea prafului și gunoiului pe rigole, taluze,
șanțuri, în albii sau pe malurile cursurilor de apă, pe partea carosabilă a
arterei de circulație.

            Personalul
din cadrul firmei prestatoare de servicii încredințat cu întreținerea rețelei
stradale de canalizare are obligația de a desfunda gurile de scurgere ale apei
ori de câte ori este nevoie.

 

Amenda          Persoane
fizice              70 – 140 lei

                        Persoane
juridice           340 – 760 lei

 

Art.5. Curățenia trotuarelor de zăpadă și gheață
se execută de câte ori este nevoie, asigurându-se desfundarea rigolelor  și circulația pietonilor în condiții normale
și fără nici un pericol de accidentare  a
acestora.

            Zăpada
și gheața se vor depozita pe partea carosabilă a străzii la 30 cm de la bordura
trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale canalului.

            Este
interzisă scoaterea pe stradă ori pe trotuar a zăpezii și gheții din curți.

            Acoperișurile,
terasele, balcoanele, jgheaburile și burlanele vor fi curățate de zăpadă și
țurțuri de gheață, iar jgheaburile, burlanele și gurile de scurgere se vor
desfunda ori de câte ori este nevoie.

            Curățirea
trotuarelor de zăpadă și gheață se va efectua cu mare grijă pentru a se evita
distrugerea sau deteriorarea pavelelor de pe trotuar. La această operațiune
dacă este cazul se vor folosi materiale antiderapante fără conținut de sare.

            Firma
prestatoare de servicii va asigura transportul la timp a zăpezii colectate de
pe partea carosabilă și de pe trotuare în locuri special destinate.

 

Amenda        Persoane
fizice              200 ­­- 400 lei

                     Persoane
juridice           560 – 1.100 lei

 

Art.6. Agenții economici,  persoane fizice sau asociațiile de proprietari
au obligația de a încheia contract de prestări servicii de salubritate cu firma
prestatoare de astfel de servicii pentru deșeuri menajere și să plătească la termen
contravaloarea facturilor emise lunar.

 

Amenda        Persoane
fizice              100 –  250 lei

                     Persoane
juridice           500 –  2000 lei

 

Proprietarii, administratorii sau chiriașii
persoane fizice sau juridice care constată nereguli și clauze contractuale
neîndeplinite de către firma prestatoare de servicii de salubritate cu
contract, au obligația morală și pot depune plângeri verbale sau scrise la
sediul firmei și la primărie.     Primăria
este obligată să verifice starea de fapt, să atenționeze firma prestatoare de
servicii de salubritate și să ia măsurile corespunzătoare .

Conducerea si
administratorul Asociatiilor de proprietari au urmatoarele obligatii :

Sa
colaboreze si sa prezinte documentele solicitate de catre organele de control.

 

Amenda        100
– 500 lei

 

            Sa elibereze documentele solicitate in original sau copii
certificate la cererea organelor de control.

 

Amenda        100
– 500 lei

 

            Sa ia masuri conform indrumarilor si recomandarilor ce
decurg din procesul-verbal incheiat in urma controlului efectuat de catre
organele de control, in termenul precizat in actul de control.

 

Amenda        100
– 500 lei

 

Art.7. Se interzice aruncarea sau depozitarea pe
terenuri apartinand domeniului public sau proprietarilor particulari, in
intravilanul si extravilanul municipiului, pe malurile cursurilor de apa sau in
oricare alte locuri publice neautorizate, a deseurilor menajere, a altor
materiale, reziduuri si gunoaie de orice fel.

 

Amenda        Persoane
fizice              300 – 600 lei

                     Persoane
juridice           600 – 2.000 lei

 

Art.8. Locuitorii municipiului Târnăveni persoane
fizice sunt obligați să-și depoziteze deșeul menajer în europubele de 120 L iar asociațiile de
proprietari și agenții economici în eurocontainere de 1,1 mc  sau europubele, cu obligația de a le întreține
în bună stare de folosință și curățenie. Europubelele și containerele pot fi
procurate de către acestea sau pot fi închiriate de la firma prestatoare de
servicii pentru ridicarea deșeurilor menajere.

            Tipul
recipienților de depozitare va fi stabilit prin contractul încheiat între
beneficiar și prestator.

            Persoanele
angajate de asociațiile  de proprietari
pentru salubritate au obligația de a asigura menținerea curățeniei în preajma
și la locul de păstrare a containerelor care trebuie spălate și desinfectate
prin grija firmei prestatoare a  serviciilor
de salubritate  conform programului de
ridicare.

            În
celelalte clădiri recipienții trebuie păstrați în curți putând fi aduși lângă
ieșire sau in afara porții, numai înaintea orelor programate de firma
prestatoare de servicii de salubritate pentru ridicarea deșeurilor menajere.

            Întreținatorii
căilor publice ai unității de salubritate 
au obligația de a depozita deșeurile stradale colectate numai în locuri
stabilite și de a le ridica  în termen de
maxim 8 ore de la colectare.

            Personalul
unitatii de salubritate are obligatia de a ridica la observare sau deindata
dupa anuntare, cadavrele de animale mici (caini, pisici, pasari ) de pe caile
de comunicatie si din zona apelor curgatoare, aflate in zona lor de activitate.

 

Amenda          Persoane
fizice              140 – 340 lei

                        Persoane
juridice           340 – 760 lei

 

Art.9. Este interzisă amestecarea cu deșeuri
menajere ori depozitarea în același loc cu acestea, a resturilor rezultate din
demolări, reparații și  din orice
amenajări făcute la imobile, cât și a gunoiului de grajd. Aceste resturi se vor
transporta de beneficiarul lucrării la locul indicat de organele firmei
prestatoare de servicii de salubritate sau ale primăriei.

            Transportarea
și depozitarea acestor deșeuri se execută pe bază de cerere sau comandă la
tariful stabilit de către firma prestatoare de servicii de salubritate.

 

Amenda          Persoane
fizice              140 – 340 lei

                        Persoane
juridice           340 – 760 lei

 

Art.10. Deseurile periculoase spitalicesti sau
alte deseuri clinice periculoase (de la pacientii cu boli infectioase, toate
ustensilele taioase sau ascutite, deseuri infectioase de la laboratoarele
clinice de microbiologie, deseuri biologice din zonele operatorii), provenite
din activitatea spitalelor, unitatilor sanitare sau a cabinetelor medicale
individuale vor fi distruse prin incinerare in instalatii de incinerare in baza
incheierii unui contract in acest sens.

 

Amenda        Persoane
fizice              440 – 880 lei

                     Persoane
juridice           880 – 1.100 lei

 

Art.11.  Se interzice pasunatul pe domeniul public sau
privat al municipiului (parcuri, zone verzi, malurile cursurilor de apa) pe
loturile proprietate particulara, daca nu exista contract in acest sens, pe
terenuri producatoare de culturi indiferent de natura proprietatii, in zonele
de protectie sanitara si in alte zone de agrement.

Persoanele care au incheiat Contract de pasunat cu primaria sunt
obligate sa respecte graficul de pasunat si repartizarea suprafetei.

 

Amenda          Persoane
fizice              300 – 500 lei

                        Persoane
juridice           500 – 1.000 lei

 

Art.12. Se interzice arderea pe
teritoriul municipiului a oricaror deseuri si reziduuri ramase din procesul de
productie precum si a deseurilor provenite din gospodariile cetatenesti si din
unitatile social-administrative.         

 

Amenda        Persoane
fizice              240 – 440 lei

                     Persoane
juridice           880 – 2.200 lei

 

Art.13. Persoanele care construiesc, repară sau
demolează construcții de orice fel, sunt obligate să asigure în permanență
curățenia șantierului.

            Depozitarea
materialelor necesare sau rezultate din lucrările indicate la aliniatul unu și
prepararea oricăror materiale de construcții pe trotuare sau pe partea
carosabilă a străzii se poate face numai în baza autorizației prealabile
elaborată de primărie cu achitarea taxelor legale și avizul Poliției rutiere.

Persoanele fizice si juridice care efectueaza lucrari
de reparatii si reamenajare în blocurile de locuint , lucrari care nu necesita
eliberarea unei autorizatii de construire, au obligatia ca înainte de începerea
lucrarilor sa anunte în scris Asociatia de proprietari din care face parte,
asupra naturii si duratei

lucrarilor.

            Este obligatoriu imprejmuirea
incintelor santierelor de constructii sau a punctelor de lucru si instalarea
panourilor de avertizare si identificare- denumirea obiectivului, identificarea
constructorului si durata lucrarii.

 

Amenda        Persoane
fizice              340 – 660 lei

                     Persoane
juridice           560 – 1.100 lei

 

Art.14.Este interzisă aruncarea în altă parte
decât la locul anume destinat (coșurile de gunoi stradale) a hârtiilor, a
cojilor de semințe sau fructe și a resturilor de obiecte, ori comiterea altor
fapte care au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, piețelor,
mijloacelor de transport în comun, a altor locuri  sau clădiri publice, ori pot cauza înfundarea
instalațiilor de canalizare.

            Se
interzice colectarea de către persoane fizice a reziduurilor menajere din
recipienți sau containere de gunoi.

Se interzice satisfacerea necesităților
firești în locurile publice: parcuri, piețe, locuri virane, străzi, porți de
acces etc.

 

Amenda          100
– 300 lei

 

Art.15. Este interzisa depozitarea in containerele
si europubelele aferente blocurilor de locuinte a deseurilor de orice tip de
catre persoanele juridice si cetatenii care locuiesc in locuintele individuale
sau alte asociatii de locatari/proprietari.

 

Amenda          Persoane
fizice              100 – 300 lei

                        Persoane
juridice           340 – 560 lei

 

Art.16. Se interzice rasturnarea continutului ori
deteriorarea cosurilor din reteaua stradala, destinate depunerii hartiilor si
resturilor.

                                              

Amenda                                                200 – 300
lei

 

Art.17. Persoanele fizice si persoanele juridice
care isi desfasoara activitatile comerciale in piete, targuri si alte locuri
publice sunt obligate sa intretina curatenia si ordinea in zona unde isi
desfasoara activitatea si la locurile de depozitare a produselor alimentare si
nealimentare.

 

Amenda        Persoane
fizice              120 – 220 lei

                     Persoane
juridice           340 – 660 lei

 

Art.18. Persoanele care transporta, incarca,
descarca sau preiau marfuri, ambalaje ori alte lucrari au obligatia de a nu
parasi locul desfasurarii activitatii respective inainte de a-l curata.

 

Amenda          Persoane
fizice              100 – 250 lei

                        Persoane
juridice           250 – 440 lei

 

Art.19. Se interzice curatarea sau spalarea
rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor si altor obiecte, curatarea ori
depozitarea de obiecte la fantanile si izvoarele publice, cat si murdarirea
zonei acestora.

             Curatarea, popasul ori adapatul animalelor
sunt pemise numai in locurile special amenajate in acest scop.

 

Amenda          100
– 200 lei

 

            Se
interzice spalarea autovehiculelor pe domeniul public.

 

Amenda          200
– 500 lei

 

Art.20. Este interzisa depozitarea  de marfuri, produse, ambalaje sau alte
materiale, in parcuri, zone verzi, pe strazi si trotuare sau in alte locuri
destinate publicului, cat si sub portile de acces.

            Se
interzice blocarea cailor de acces in piete prin depozitarea de marfuri,
parcarea autovehiculelor pentru efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare
marfuri, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, carucioare sau
alte mijloace de transport precum si stationarea acestora in Piata Avram Iancu.

 

Amenda          Persoane
fizice              120 – 220 lei

                        Persoane
juridice           340 – 560 lei

 

Art.21. Proprietarii terenurilor
intravilane cu sau fără construcții, personal ori prin administratorii
încredințați de ei, sunt obligați a aplica în mod vizibil tăblițele cu numărul
de intravilan stabilit , răspund 
permanent de întreținerea cuățeniei și ordinii pe aceste terenuri,
inclusiv cu obligatia de a ingradi terenul pentru delimitarea proprietatii.

            Proprietarii
imobilelor si Asociatiile de proprietari sunt obligati sa afiseje la loc
vizibil numarului imobilului sau blocului.

 

Amenda          Persoane
fizice              60 – 120 lei

                        Persoane
juridice           120- 220 lei

 

Art.22. Este interzisa uscarea rufelor sau
asezarea oricaror obiecte, in afara de flori, pe garduri, pereti, balcoane si
ferestre ce dau spre piete si strazi, pentru a nu dauna esteticii .

            Florile
de pe partea exterioara a cladirilor si din balcoane se vor uda astfel incat sa
se evite scurgerea apei pe cladiri sau pe trecatori.

            Este
interzisa asezarea ori aruncarea pe fereastra, pe usa sau din balcon a
obiectelor care prin cadere pot provoca raniri de persoane sau alte pericole.

 

Amenda          60-
120 lei

 

Art.23. Se interzice folosirea meselor din pietele
agroalimentare ale municipiului Tarnaveni in alte scopuri decat cele pentru
care au fost destinate.

            Se
interzice modificarea esteticii pietei prin asezarea pe acoperisul meselor a
cartoanelor sau altor materiale.

 Se interzice desfasurarea
comertului stradal pe alt mobilier decat cel aprobat.

                                  

Amenda          Persoane
fizice              60 – 120 lei

                        Persoane
juridice           120 – 220 lei

 

            Persoanele care isi desfasoara activitatea comerciala in piete sunt
obligate:

            – Sa achite taxele stabilite de
Administratia pietelor pentru produsele pe care le comercializeaza, sa pastreze
chitantele pana la plecarea din piata si sa le prezinte la control.

            – Sa afiseze la loc vizibil datele
de identificare si preturile practicate.

            – Sa respecte programul de
functionare al pietei sau targului.

           

Amenda        Persoane
fizice              100 – 300 lei

                     Persoane
juridice           300 – 600 lei

 

Art. 24. Este interzisa
lasarea in libertate a animalelor sau pasarilor in locurile publice ori in
curtile aflate in folosinta mai multor locatari , fara consmintamantul
locatarilor respectivi.

            Se interzice
detinerea de catre persoane din cadrul Asociatiilor de proprietari a cainilor
pe spatiile comune, in jurul imobilelor sau in adaposturile amplasate pe
domeniul public.

                       

Amenda          120
– 440 lei

 

Art.25. Este interzisa trecerea cu animale sau
stationarea acestora, circulatia cu vehicule pe baraje, diguri, cu exceptia
locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii operative.

                                              

Amenda        300
– 600 lei

 

Art.26.            Proprietarii de animale domestice au urmatoarele
obligatii:

 – crestera
animalelor domestice si a pasarilor in curtile proprietatii individuale, se va
face numai pentru nevoile familiale proprii cu respectarea regulilor
sanitar-veterinare in vigoare si fara sa produca poluarea mediului inconjurator
sau disconfort vecinilor

– sa amplaseze adaposturile pentru animalele domestice
si pasari la o distanta de minim 10 metri fata de cea mai apropiata locuinta
invecinata

– sa pastreze curatenia si sa asigure igienizarea
adaposturilor pentru animalele domestice si pasari  . Detinatorii au obligatia de a le spala si
curata zilnic si de a le dezinfecta, astfel incat sa nu produca poluarea
mediului sau disconfort vecinilor

– evacuarea dejectiilor si a apelor reziduale
rezultate din igienizarea adaposturilor se vor efectua intr-o fosa ecologica
acoperita astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator

– depozitarea gunoiului de grajd se va face pe  platforme amenajate, acesta va fi transportat
periodic pe terenuri agricole

– este interzis abandonarea dejectiilor provenite de
la animalele domestice si pasari la punctele de colectare selectiva

                                              

Amenda          Persoane
fizice                340 
660 lei  

                        Persoane
juridice           1.200 – 1.600 lei

 

Art.27

cresterea
pasarilor
pentru consum propriu este permisa pe raza municipiului
Tarnaveni, cu exceptia cartierelor de blocuri de locuit

cresterea
porcilor
este interzisa in cartierele de blocuri de locuit si  pe urmatoarele strazi:

str. Avram Iancu de la nr.2-24 si 1-29 inclusiv, str.
Republicii, P-ta Primariei, Str. Mioritei de la nr.1-11 si 2-18 inclusiv, str.Soimilor,
P-ta Avram Iancu, P-ta. Trandafirilor, Str. 1 Mai, Str. Martisor,  str. Mr. Vasile Milea, str. N. Balcescu de la
nr.2-22 si 1-3 inclusiv, str. Stadionului,str.Scolii, str. Frumoasa, str.
Morii, str. Viitorului, str.Lt. Ghe. Manoiu, Str. 22 Decembrie de la 1-7si
2-8A, , str. G.Cosbuc de la nr. 1-21 si 2-20 inclusiv, str. Pompierilor de la
nr.1-9 si 2-4 inclusiv,  str. Pacii de la
nr. 1-3 si 2-8 inclusiv,  str.
Tineretului, str. Industriei, str. V.Babes, str. Victoriei.

cresterea
bovinelor, bubalinelor, cabalinelor, ovinelor , caprinelor si animalelor de
blana
este interzisa in cartierele de blocuri de locuit si pe urmatoarele
strazi: str. Avram Iancu pana la intersectia cu strada Plugarilor si 9 Mai,  str. Republicii, P-ta Primariei, Str. Mioritei,
str.Plopilor, str. M. Eminescu pana la pasajul CFR, str.Soimilor, P-ta Avram
Iancu, P-ta. Trandafirilor, Str. 1 Mai, Str. Martisor, str. Mr. Vasile Milea,
str. N. Balcescu de la nr.2-22 si 1-3 inclusiv, str. Piata Obor, str. Stadionului,str.Scolii,
str. Frumoasa, str. Morii, str. Viitorului, str.Lt. Ghe. Manoiu, str.
Liliacului, Str. 22 Decembrie de la 1-7si 2-8A, , str. G.Cosbuc de la nr. 1-21
si 2-20 inclusiv, str. Pompierilor de la nr.1-9 si 2-4 inclusiv, str. Bradului,
str. Pacii de la nr. 1-3 si 2-8 inclusiv, str. Horea pana la str. Turnisor, str.
Tineretului, str. Industriei, str. V.Babes, str. Victoriei, str. Aleea Garii,
str. Armatei, str. Grivitei, str. Aleea A si B, str. Fabricii, cart. 1 Iunie.

 

Amenda        Persoane
fizice              340 – 660 lei

                     Persoane
juridice           1.200 – 1.600 lei

 

Art.28. Detinatorii de imobile au obligatia sa ia
masuri pentru starpirea sobolanilor, rozatoarelor si insectelor din imobilele
respective.

            Persoanele
fizice si juridice sunt obligate sa execute periodic sau ori de cate ori se
impun cu societati autorizate operatiile de dezinsectie si deratizare a
imobilelor pe care le detin cu orice titlu.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 660 lei

                     Persoane
juridice           1.200 – 2.200 lei

 

Art. 29. Este interzisa amplasarea sau mentinerea
de closete, fose septice la distanta mai mica de 10 m de la usile sau
ferestrele cladirilor de locuit .

            Este
interzisa raspandirea  direct pe sol
(curti, gradini, strazi,santuri, locuri riverane) sau in bazinele naturale de
apa a apelor uzate, menajere si industriale, a uleiurilor uzate.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 540 lei

                     Persoane
juridice           540 – 1.100 lei

 

Art.30.  Vanzarea si cumpararea ciupercilor de orice
fel este permisa numai in unitatile comerciale ori pietele organizate. Se pot
pune in vanzare numai speciile admise de organele sanitare cu acte de provenienta.

            In
caz de incalcare a prezentei dispozitii se 
aplica  masura confiscarii.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 440 lei

                     Persoane
juridice           560 – 1.100 lei

 

Art.31. Este interzisa tulburarea linistii si a
bunei convietuiri intre cetateni prin desfasurarea in locuinte sau anexele
acestora intre orele 1400-1600 si 2200800 a oricaror
activitati producatoare de zgomot (galagie, cantat vocal sau la instrumente
muzicale, folosirea de masini si aparate, unelte de lucru ori de uz casnic ). Intre
aceste ore aparatele de radio, televizoarele si alte asemenea aparate pot fi
folosite la o intensitate care sa nu tulbure linistea vecinilor.

            In
restul timpului, activitatile indicate mai sus se pot desfasura numai in
conditii normale, evitandu-se orice abuz.

            Exercitarea
unor activitati liber-profesioniste in apartamentele proprii este permisa numai
cu respectarea prevederilor mai sus amintite.

            Proprietarii
autovehiculelor dotate cu alarma precum si administratorii imobilelor dotate cu
alarme au obligatia de a lua masurile necesare pentru functionarea acestora
astfel încât sa nu tulbure linistea publica .

                                  

Amenda        Persoane
fizice              220 –  440 lei

                     Persoane
juridice           560 – 1.100 lei

 

Se interzice
functionarea in afara progamului avizat potrivit Acordului de functionare de
catre agentii economici, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate.

 

Amenda                      500
   1000 lei

                          in cazul repetarii
contraventiei-retragerea avizului

 

Art. 32. Scuturatul lenjeriei, hainelor sau
oricaror altor obiecte sau batutul covoarelor sunt admise numai intre orele 800_
1400 si 1600 – 2200, si numai in curtea
imobilului sau in alte locuri anume destinate, fiind interzisa folosirea in
acest scop a balcoanelor si ferestrelor.

            Curatarea
locului de desfasurare a acestor activitati se va asigura in termen de cel mult
o ora de la desfasurarea de catre cel care a efectuat-o sau de catre asociatia
de locatari/proprietari.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              120 – 220 lei

                     Persoane
juridice           270 – 440 lei

 

Art. 33. Este interzisa ocuparea abuziva a
domeniului public si distrugerea zonelor verzi din cartiere prin amenajarea de
gradini pentru legume, zarzavaturi.

            Se interzice
ocuparea domeniului public cu orice constructii provizorii sau materiale fara
autorizare si achitarea taxelor legale.

 

Amenda        Persoane
fizice                                  220 – 1.100 lei

                     Persoane
juridice                               500 – 2.000 lei

 

Art.34.  Este
interzisa ingradirea zonelor verzi cu garduri improvizate din sarma ghimpata. Sunt
acceptate numai garduletele ornamentale.

                                              

Amenda                                              120 – 560
lei

 

Art. 35. Este interzisa blocarea cu autovehicule sau
cu alte materiale a accesului la containerele de gunoi, terenurile de joaca
pentru copii, precum si a autovehiculelor parcate corect.

            Este
interzisa sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public.Animalele se
pot sacrifica în gospodariile individuale si în unitatile autorizate, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

                                  

Amenda        Persoane
fizice              120 – 220 lei

                     Persoane
juridice           340 – 560 lei

 

Art. 36. Vanzarea produselor si marfurilor de orice
fel prin tonete, tarabe si comert ambulant este admisa numai cu autorizatie, in
locurile si cu mijloacele de expunere stabilite de organele primariei.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              120 – 220 lei

                     Persoane
juridice           220 – 440 lei

 

Art. 37. Vanzarea si cumpararea de catre cetateni a
obiectelor uzate este permisa numai in incinta pietelor autorizate in acest
sens si in zilele stabilite sau prin unitatile  autorizate.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              120 – 220 lei

                     Persoane
juridice           220 – 660 lei

 

Art. 38. Agentii comerciali sunt obligati sa
afiseze firmele si reclamele numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, in
locurile, conditiile grafice si coloristica aprobate.

           

Amenda        Persoane
fizice              220 – 440 lei

                     Persoane
juridice           440 – 1.100  lei

 

Art. 39. Folosirea mijloacelor de publicitate prin
afisaj se face numai dupa achitarea taxei de afisaj si numai in locurile
aprobate.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              120 – 220 lei

                     Persoane
juridice           220 – 660 lei

 

Art. 40. Se interzice lipirea de afise si reclame
in locurile neautorizate.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 440 lei

                     Persoane
juridice           440 – 1.100 lei

 

Art. 41. Este interzisa vanzarea produselor
agroalimentare in afara locurilor special amenajate.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 440 lei

                     Persoane
juridice           440 – 1.100 lei

 

Art. 42. Se interzice folosirea mijloacelor de masurare
proprii in piete si oboare fara buletin de verificare metrologica valabil.

            Mijloacele
de masurare utilizate de catre persoanele fizice si juridice pentru
determinarea cantitatii produselor vor fi astfel asezate incat informatiile
furnizate sa fie clare si vizibile pentru consumatori.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              340 – 660 lei

                     Persoane
juridice           560 -1.600 lei

 

 

CAP. II.
Norme privind intretinerea si folosirea drumurilor, strazilor si a celorlalte
cai de comunicatii, a plantatiilor, parcurilor si surselor naturale de
importanta locala

 

Art. 43. Este interzisa abandonarea pe domeniul
public (piete, strazi, trotuare, parcuri, zone verzi, etc) a caroseriilor sau a
partilor din autovehicule precum si a unor materiale (prefabricate, tevi, etc).

            Acestea
vor fi confiscate de catre primarie, urmand a fi recuperate de proprietari dupa
plata amenzii.

 

Amenda        1.100
– 2.200 lei

 

Art. 44. Este interzisa:

         
Trecerea
cu animale in turme sau cirezi prin pietele sau pe strazile municipiului.
Animalele destinate pentru abator sau ingrasatorii pot fi transportate in
vehicule cu exceptia turmelor de transhumanta.

         
 

Amenda        220
– 440 lei

 

    Circulatia
cu orice fel de vehicul incarcat cu furaje sau alte materiale, cat si tararea
de obiecte care prin natura lor sau prin modul incarcarii sau transportarii ar
periclita curatenia publica, ori ar degrada arterele de circulatie, precum si
lipsa sacilor colectori de dejectii la animalele de tractiune sau folosirea de
saci colectori improvizati

 

Amenda        220
– 440 lei

 

         
Circulatia
pe arterele municipiului a autovehiculelor cu roti dintate sau senilate si fara
bandaje de protectie.

 

Amenda        1.100
– 2.200 lei

 

         
Circulatia
vehiculelor cu tractiune animala, in zonele asfaltate, fara dotare cu roti cu
pneuri.

 

Amenda        220
– 660 lei

 

         
Agentii
economici si persoanele fizice au obligatia de a asigura curatirea mijloacelor
de transport si utilajelor la intrarea pe drumurile publice.

 

Amenda        Personae
fizice              220 – 440  lei

                     Persoane
juridice           1.100 – 1.600 lei

 

    Circulatia
pe drumurile publice a vehiculelor cu tractiune animala fara a avea certificate
si  placute cu numar de înregistrare .

 

Amenda        340
– 660 lei

 

       Circulatia pe drumurile publice a
vehiculelor pentru care nu exista 
obligatia înmatricularii si al caror proprietari au domiciliul stabil în
municipiul Tarnaveni, fara a avea certificat si placute cu numar de
înregistrare.

 

Amenda        440
– 1100 lei

 

      Folosirea autovehiculelor cu turarea
excesiva a motoarelor acestora si efectuarea de manevre prin derapaje,
intoarceri bruste pe loc, accelerari si franari bruste, executate pe domeniul
public al Municipiului Tarnaveni, efectuate in scop de divertisment fara avizul
Comisiei de Ordine Publica din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni.

 

Amenda        Persoane
fizice              500 – 1000 lei

                     Persoane
juridice           1000 -1.500 lei

 

     Turarea excesiva a motoarelor
autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruste pe loc,
accelerari si franari bruste, executate pe domeniul public al Municipiului
Tarnaveni, cu scopul verificarii tehnice a acestora, in urma efectarii unor
reparatii.

 

Amenda        Persoane
fizice              500 – 1000 lei

                     Persoane
juridice           1000 -1.500 lei

 

Art.45. Se interzice circulația vehiculelor cu
tracțiune animală, a autovehiculelor cu capacitate peste 1,5 t și a
tractoarelor pe aleile din cartierele de locuințe, cât și staționarea și
parcarea acestor vehicule în alte locuri decât cele special amenajate în acest
scop sau în apropierea blocurilor de locuințe.

            Prevederile
alineatului 1 nu se aplică
autovehiculelor utilitare și de salvare.

Circulația vehiculelor cu capacitate de
transport de min. 3,5 t este interzisă pe Str.Republicii “ de la intersecția cu
Str.Mioriței și până la intersecția cu Str.Viitorului și Str.22 Decembrie numai
pe baza permisului de acces auto eliberat de Primăria Municipiului Târnăveni.

                                              

Amenda        220
– 660 lei

 

Art.
46.
Este interzisa
parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii si zone verzi si in locurile unde
exista indicatorul œParcare interzisa .

            Se
interzice parcarea autovehiculelor de transport marfa pe domeniul public,
acestea putand parca numai in locurile stipulate la obtinerea licentei de
transport.

                                              

Amenda        220
– 560 lei

 

Se interzice
parcarea autovehiculelor in locul de imbarcare-debarcare calatori in zona
Autogarii.

 

Amenda         220 – 660 lei

 

Se interzice parcarea autovehiculelor in
locurile cu inscriptia REZERVAT.

  

Amenda        220
– 440 lei

 

Parcarea autovehiculelor se face respectand
marcajele rutiere.

 

Amenda        220
– 440 lei

 

Se interzice oprirea si stationarea
vehiculelor care nu sunt autorizate pentru activitatea de TAXI in locurile
special amenajate pentru stationarea autovehiculelor care desfasoara
activitatea de taximetrie .

 

Amenda        200
– 600 lei

 

Parcarea in cartiere si toate celelalte
locuri de pe domeniul public se va face numai pe baza abonamentului de tip
resedinta respectiv tichete de parcare.

 

   Amenda     220 – 440 lei

 

             Se interzice
parcarea vehiculelor care sunt autorizate pentru activitate de TAXI in alte
locuri decat cele special amenajate pentru aceasta activitate .

 

Amenda        200
– 600 lei

 

            Se interzice executarea de marcaje stradale de catre
persoane neautorizate.

 

Amenda        220
– 440 lei

 

Art.47. Se interzice trecerea si circulația cu
autovehicule, tractoare, motociclete, mopede si biciclete  pe trotuare și spații verzi.

 

Amenda        200
– 400 lei

 

Art.48. Se interzice intrarea, stationarea si
parcarea autovehiculelor, motocicletelor si bicicletelor in Piata Avram Iancu.

                                              

Amenda        120
– 220 lei

 

Art.49. Se interzice deteriorarea, murdarirea sau
mutarea in alt loc a mobilierului urban, a imprejmuirilor, indicatoarelor de
semnalizare rutiera, semafoarelor si corpurilor de iluminat, tablelor
indicatoare de restrictie, a panourilor de afisaj public .

            Se interzice
deteriorarea sub orice forma a imbracamintii partii carosabile, a trotuarelor
si a marcajelor rutiere.

                                  

Amenda        340
– 660 lei

 

Art.50. Este interzisa taierea, calcarea,
smulgerea, deteriorarea sau ruperea  pomilor, crengilor, puietilor si lastarilor,
florilor, ierbii si altor plante din parcuri, piete, peluze si plantatii ale
domeniului public.

                                              

Amenda        120
– 1.100 lei

 

Art.51.

           Se
interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare, parcuri,sau alte locuri
amenajate pentru agrement), a animalului de companie, fara ca proprietarul sau
persoana care are in grija animalul respectiv, sa detina materiale necesare
pentru curatarea locului si evacuarea dejectiilor fiziologice (mănuși si pungi
de unica folosinta).

           Este
interzisa plimbarea animalelor de companie(de talie mica, mijlocie, mare), in
parculetele si locurile de joaca pentru copii special amenajat.

           Se
interzice lasarea cainilor de companie sa patrunda in aranjamentele florale si
spatiul verde amenajat pe domeniul public sau privat al municipiului .

           Este interzisa lasarea in libertate a
animalelor de companie pe domeniul public, de catre proprietarii acestora. In
timpul plimbarii animalelor de companie pe domeniul public, acestia vor fi
purtati obligatoriu in lesa indiferent de talie si rasa.

           Plimbarea
cainilor de companie de talie mijlocie sau talie mare ce intra la categoria cainilor
agresivi si periculosi  pe domeniul
public este interzisa fara lesa si botnita.

           Proprietarii
sau detinatorii de animale de companie(caini, pisici), care locuiesc in blocuri
cu apartamente, au obligatia de a lua masurile necesare astfel incat animalele
de companie pe care le detin, sa nu murdareasca sau sa deterioreze spatiile de
folosinta comuna(holuri, scari, spatii verzi). In caz contrar vor fi obligati
sa efectueze curatenia, dezinfectia si refacerea spatiilor deteriorate.
In cazul in care
detinatorii de animale de companie cauzeaza neplaceri sau deranjeaza fonic cat
si igenic proprietarii apartamentelor, acestia pot solicita masuri de
inlaturare a cauzelor sau chiar interzicerea detinerii animalelor.

           Cetatenii care au in proprietate
locuinte individuale cat si terenul aferent acestora, pot creste si intretine
caini, pisici sau alte animale de companie, numai daca sunt respectate normele
sanitar-veterinare in vigoare iar imprejmuirea proprietatii este
corespunzatoare si nu permite iesirea animalelor pe domeniul public sau privat
al municipiului.

                                              

Amenda        120
– 560 lei

 

Art.52. Parcurile, gradinile publice si zonele de
agrement si sport, cat si constructiile si instalatiile aflate pe teritoriul
acestora pot fi folosite numai in scopul caruia sunt destinate.

            Este
interzisa efectuarea de sapaturi sau alte lucrari si ridicarea , din locurile
aratate mai sus, de pamant, nisip, pietris, lemn, etc.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 440 lei

                     Persoane
juridice           440 – 880 lei

 

Art.53.  Este
interzisa taierea si scoaterea din radacini de arbori si pomi fructiferi care
prezinta importanta pentru fondul forestier, aflati in curti si gradini
proprietate personala (brad, fag, stejar, plop, frasin,  cires) fara autorizarea prealabila a
primariei.

                                              

Amenda        440
– 880 lei

 

Art.54. Se interzice extragerea de substante
minerale utile din terenurile aflate in administrarea municipiului, fara
autorizatie eliberata de Primarie.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              220 – 440 lei

                     Persoane
juridice           440 – 880 lei

Art.55. Se interzice aruncarea in apele de pe
teritoriul municipiului a cadavrelor de animale, deseurilor si reziduurilor
solide sau lichide din gospodariile cetatenilor cat si a celor provenite din
activitatea productiva.

            Se
interzice spalarea vehiculelor de orice fel in apele curgatoare.

                                              

Amenda        Persoane
fizice              440 – 880 lei

                     Persoane
juridice           880 – 1.300 lei

 

Art. 56. Se interzice spalarea
covoarelor, scaldatul, pescuitul si pasunatul in zona uzinei de apa.

                                              

Amenda        Persoane
fizice                                          440 – 880 lei

                     Persoane
juridice                                     880 – 1.300 lei

 

Art. 57. Se interzice repararea si intretinerea
autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, pe domeniul public.

                                              

Amenda        Persoane
fizice                                         440 – 880 lei

                     Persoane
juridice                                     880 – 1.300 lei

 

Art.58. Pentru asigurarea utilizarii rationale a
retelelor edilitare de  apa si
canalizare, locuitorii, persoanele responsabile din unitati si asociatiile de
locatari/proprietari au urmatoarele obligatii:

         
sa ia
masuri pentru buna intretinere si reparare a instalatiilor de apa si canalizare
 din cladirile pe care le au in folosinta
sau in proprietate, operatiile de mai sus se executa imediat dupa producerea
defectiunilor, respectand intocmai termenul stabilit prin somatii date de
angajatii de resort din cadrul firmei prestatoare de servicii si /sau
primariei, iar in cazul locatarilor si de presedintele ori de imputernicitul
asociatiei respective.

         
Sa nu
deterioreze instalatiile exterioare de apa  si de canalizare de orice fel

         
Sa
execute lucrari de legare a instalatiilor de apa sau canalizare la reteaua
publica respectiva, direct sau prin prelungirea instalatiilor existente, numai
cu aprobarea prealabila a firmei prestatoare de servicii si prin instalatori
autorizati pentru aceste lucrari

         
Sa
foloseasca apa potabila numai pentru satisfacerea stricta a necesitatilor
carora le este destinata si sa evite lasarea deschisa a instalatiilor de apa de
care se servesc.

 

Amenda        120
– 340 lei

 

Se interzice
deteriorare sub orice forma a cismelelor de baut apa si a fantanilor arteziene.

 

Amenda        300
-1000 lei

 

Art. 59.  Deteriorarea sub orice forma a imobilelor din
domeniul public sau privat al municipiului, atat in exterior cat si in
interiorul constructiilor, inclusiv a instalatiilor, atrage dupa sine
raspunderea contraventionala si materiala a celor vinovati, daca legea nu
prevede altfel.

                                              

Amenda        120
– 1.300 lei

 

Art.60. Este interzisă folosirea mijloacelor de joacă în
Parcul copiilor de către adulți. În parcul de joacă pentru copii vor fi afișate
la loc vizibil Instrucțiuni și afișe cu privire la categoriile de vârstă ce pot
folosi echipamentul de agrement .

 

Amenda        100
– 300 lei

 

Art.61. Este interzisă intrarea în piața de
animale și cereale fără achitarea taxei de intare atât persoanelor fizice cât
și persoanelor juridice.

 

Amenda        Persoane
fizice              100 – 200 lei

                     Persoane
juridice           200 – 400 lei

 

Art.62. În piețele agroalimentare și târguri este
interzisă:

         
comercializarea
produselor a căror proveniență nu poate fi dovedită prin certificat de producător

         
cumpărarea
produselor în scopul revânzării

         
intervenția
sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire în scopul denaturării
cântăririi produselor.

 

Amenda        200
– 400 lei

 

Art.63. Se interzice administrației piețelor
punerea la dispoziție a mijloacelor de cântărire comercianților fără
certificate de producător sau fără autorizație de desfacere a produselor
agro-alimentare.

 

Amenda        50
– 100 lei

 

Art.64. Persoanelor fizice sau juridice care au
fost sancționate în mod repetat li se poate aplica măsura complementară de
interzicere a desfășurării operațiunilor de comerț în cadrul piețelor publice
și târgurilor din municipiul Târnăveni.

Art.65. Se interzice dislocarea,deteriorarea sau
sustragerea capacelor metalice de la gurile de canale sau aerisire a conductelor
subterane de gaz metan.

 

Amenda        400
– 700 lei

 

 Art.66. Locuitorii municipiului Târnăveni au obligația
cetățenească în situațiile când observă, văd și constată deteriorări și
stricăciuni, contravenții sau infracțiuni, nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri, să anunțe de îndată și cât mai repede posibil: Poliția, Jandarmeria, Poliția
locala sau Primăria.

 

CAP.
III. Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

Art.67. Nerespectarea normelor stabilite in
prezenta hotarare constituie contraventie iar persoanele fizice si juridice
care le-au savarsit se sanctioneaza cu amenzile prevazute la fiecare articol.

Art.68. Constatarea și sancționarea
contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de

către primarul 
municipiului, de împuterniciții acestuia, de Poliția locala, de ofițerii
și subofițerii poliției, de subofițerii jandarmeriei.

Art.69. Contravenientul poate achita in termen de
cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul
amenzii prevazute, agentul constatator facand mentiune despre aceasta
posibilitate in procesul-verbal.

Art.70. Prevederile prezentei hotarari se
completeaza cu reglementarile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor.

Art.71. Hotararea Consiliului Local Tarnaveni
nr.65/2009 se revoca.

Art. 72. Cu aducerea la indeplinire a prezentei
Hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 

                                                                                                          Presedinte
de sedinta

             
Secretar

        Groza Viorel Razvan