nr. 80 din data 29.11.2012 privind aprobarea tarifului practicat de SC SCHUSTER ECOSAL SRL
R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R R E A NR.80/2012


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2012;


          Văzând adresa S.C. Schuster Ecosal SRL nr.1179/20.11.2012  înregistrata sub nr. 23.571/21.11.2012 si referatul inregistat sub nr. 23.611/21.11.2012 intocmit de sing.Coros Elena;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit.a) pct.14 și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


          Art.1. Se aprobă tariful practicat de S.C. SCHUSTER ECOSAL SRL de 243,2 lei/tona pentru material antiderapant : sare.  


Art.2.  Pct. 25 pentru material antiderapant : sare din Hotărârea Consiliului Local nr.25/2009 se revocă.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul Muncipiului Târnăveni.


  


 


Președinte de ședință


                   Creța Ioan


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


       Groza Viorel Răzvan