nr. 81 din data 29.11.2012 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism i Amenajarea Teritoriului

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 81/2012


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie  2012;


Văzând referatul nr. 23133/15.11.2012, întocmit de arhitect șef ing. Coroș Ioan ;


          În baza prevederilor Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare prin Legea nr. 289/2006;


 În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, după cum urmează :


Membrii cu drept de vot:


          Keresztes Geza “ arhitect, atestat RUR si MCC “ Tg. Mures


          Gheorghiu Petru Alexandru “ arhitect, atestat RUR si MCC “ Tg. Mures


          Fisus Danut Ioan “ architect “ Tg. Mures


          Dimitriu Oleg “ subinginer instalatii “ profesor Scoala de Arte si Meserii Constantin Brancusi


          David Dragos “ inginer “ proiectant Tarnaveni


          Stoian Cristian “ inginer Compania Națională œApele Române  – Direcția Apelor MUREȘ- Tarnaveni


          Muntean Simion “ inginer, Ocolul Silvic – Tarnaveni


          Coros Maria Carmen “ compartiment Protectia Mediului, Primaria mun. Tarnaveni


          Baba Ioan “ dr. Circumscriptia sanitar-veterinara – Tarnaveni


          Coman Aurel “ inginer SC Electrica SA – Tarnaveni


          Mihaila Victor “ singiner SC Aquaserv SA – Tarnaveni


          Medesan Marius “ inginer EON Gaz Romania “ Tarnaveni


 


Secretariatul Tehnic


          Coros Ioan “ arhitect sef


          Medesan Daniela


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


             Creța Ioan


 


                 Avizează pentru legalitate


     Secretar,


   Groza Viorel Răzvan