nr. 82 din data 29.11.2012 privind aprobarea Protocolului privind constituirea Punctului de lucru al Serviciului Public Comunitar pentru Permise si Inmatriculari Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.82/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 29 noiembrie 2012.


Văzând referatul nr. 23787/23.11.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza dipozițiilor:


                       Legii nr. 677/2001,  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;


                       O.U.G. nr. 83/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor  simple și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelelor ;


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e) , alin(6) pct.12 și 19, alin (7) lit.a) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă Protocolul privind constituirea Punctului de lucru al Serviciului Public Comunitar pentru Permise și Înmatriculări MUREȘ (S.P.C.R.P.C.Î.V.) în municipiul Târnăveni, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere și înmatricularea autoturismelor, încheiat între Municipiul Târnăveni și Serviciul Public Comunitar pentru pentru Permise și Înmatriculări “ MUREȘ.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


      Creța Ioan


Avizează pentru legalitate


   Secretar,


    Groza Viorel Răzvan