nr. 83 din data 29.11.2012 privind aprobarea modificarii programului de circulatie prin curse regulate de persoane pe traseul nr. 2 CARS II – MOL

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 83/2012


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie  2012;


Văzând referatul nr. 23801/23.11.2012, întocmit de ing. Moța Nicolae din cadrul Comp. œTransport Public Local  și cererea nr. 23042/14.11.2012;


          În baza prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;


 În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


                            


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se aprobă modificarea programului de circulație prin curse regulate de persoane pe traseul nr. 2 œCARS II – MOL  cu oră de plecare 19.00 și cu prelungirea traseului de la stația  žMOL  până la stația žBotorca .


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                  Creța Ioan


                                                     Avizează pentru legalitate


                                                                Secretar, 


                                                      Groza Viorel Răzvan