nr. 85 din data 29.11.2012 privind aprobarea diminuarii izlazului municipiului Tarnaveni aflat in proprietate privata a Municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 85/2012


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie  2012;


Văzând referatul nr. 23706/22.11.2012 și hotărârea nr. 167/10.05.2012 a Comisiei județene de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor MUREȘ;


          În baza prevederilor Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;


 În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


                            


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă diminuarea izlazului municipiului Târnăveni aflat în proprietate privată a Mun. Târnăveni, conform Ordinului Prefectului nr. 237/25.05.2001, privind trecerea în proprietate privată a Mun. Târnăveni a izlazurilor comunale, de la suprafața de 627,08 ha  la  suprafața de 624,56  ha.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


Președinte de ședință


                   Creța Ioan


 


 


Avizează pentru legalitate   


            Secretar,


   Groza Viorel Răzvan