nr. 88 din data 29.11.2012 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 88/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 29 noiembrie   2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 23.665/22.11.2012;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/21.12.2011, Ordonanței Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnâveni pe anul 2012 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Creța Ioan


                                              Avizează pentru legalitate


                                                           Secretar,


                                               Groza Viorel Răzvan