nr. 89 din data 29.11.2012 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                      


 


HOTĂRÂREA NR.89/2012


 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2012;


Văzând expunerea de motive nr. 23638 din 21.11.2012  a Serviciului Resurse Umane, privind aprobarea statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local,


Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,


          În conformitate cu prevederile art.107, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


Cu respectarea prevederilor HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,


Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,


În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


 


HOTĂRĂȘTE:      


 


Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local: Sectorul Sere-Spații Verzi, Direcția Administrația Domeniului Public, Centrul Social Comunitar pentru Persoane Vârstnice și Serviciul Public Comunitar de Urgență, conform  anexelor I-V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                 Creța Ioan


                                                Avizează pentru legalitate


                                                          Secretar, 


                                                 Groza Viorel Răzvan