nr. 90 din data 29.11.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local, pentru anul 2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                                               


          HOTÂREA NR. 90/2012


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedința ordinară din data de 29 noiembrie 2012 ;


          Văzând expunerea de motive nr. 20321 din 08.10. 2012 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013;


          În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) și alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;


          În baza  art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 


H O T Ă R Ă Ș T E :


 


 


Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni  si serviciile publice de interes local, pentru anul 2013, conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotărâre.


 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


                 Creța Ioan


                                                    Avizează pentru legalitate


                                                              Secretar,


                                                     Groza Viorel Răzvan