nr. 91 din data 29.11.2012 privind aprobarea Regulamentul de organizare i funcionare a Serviciului Public Comunitar Local de Eviden a Persoanelor Trnveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.91/2012


 


Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2012;


Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târnăveni nr. 23432/20.11.2012 întocmită de către dl Surdu Sorin Mircea, Șef S.P.C.L.E.P. Târnăveni;


Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere prevederile Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările și completările ulterioare;


Ținând cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Văzând avizul A.N.F.P. nr. 1620050 din 26.01.2012 cât și avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3478186/2012        ;


În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. a) alin. (3) lit. b) și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târnăveni, care este anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.


Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă  Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 27.01.2005 de aprobare a  Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târnăveni.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Târnăveni;


 


 


          Președinte de ședință,


                   Creța Ioan


                                                      Avizează pentru legalitate


   Secretar,


      Groza Viorel Răzvan