nr. 94 din data 29.11.2012 privind aprobarea Protocolului privind suportarea costului chiriei pentru un spatiu situat n Mun. Tarnaveni incheiat intre Municipiul Tarnaveni si Asociatia parintilor si sustinatorilor legali ai persoanelor cu dizabilitati psihomotorii CATHARSIS

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


  


HOTĂRÂREA NR.94/2012


  


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 29 noiembrie 2012.


Văzând referatul nr. 24089/27.11.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza dispozițiilor:


                       Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare “ cap. VII Parteneriate “ art. 91 și cap. VIII “ Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap “ art. 94 alin. (1) lit. a);


În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă Protocolul privind suportarea costului chiriei pentru spațiul situat în Mun. Târnăveni, cart. 1 Decembrie 1918, nr. 46, bl. V5, parter, în suprafață de 57 mp, în cuantum de de 2 euro/mp fără TVA, respectiv 141,36 euro/lună, încheiat între Municipiul Târnăveni și Asociația părinților și susținătorilor legali ai persoanelor cu dizabilități psihomotorii œCATHARSIS , cu sediul în Mun. Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26/C, apt. 1, jud. MUREȘ.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


               Creța Ioan


 


                               


 


         Avizează pentru legalitate


 Secretar,


   Groza Viorel Răzvan